Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Château de Majoulière (hierna te noemen de verkoper).

Naam: www.chateaudemajouliere.fr
Bedrijfsnaam: Château de Majoulière
Registratie nummer BE0834.655.702
Hoofdkantoor Ispralaan 59 B-2400 Mol
E-mail: info@chateaudemajouliere.fr

Artikel 1: Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.chateaudemajouliere.fr.
Deze voorwaarden zijn automatisch beschikbaar voor de koper op de homepage onder “Algemene voorwaarden”. Hier vindt de koper alle informatie met betrekking tot de daadwerkelijke aankoop.

Bijgevolg staat het bevestigen van de bestelling op de website www.chateaudemajouliere.fr. door te klikken op “Plaats bestelling” gelijk met de volledige kennisneming en onvoorwaardelijke en complete aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van de verkoop.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door de site www.chateaudemajouliere.fr. zonder voorafgaande kennisgeving. De koper wordt verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
De documenten, folders, e-mails, nieuwsbrieven en andere informatie met betrekking tot activiteiten van Chateau de Majoulière die door de verkoper worden uitgegeven, hebben slechts informatieve waarde.

De koper van de producten op de site www.chateaudemajouliere.fr bevestigt achttien (18) jaar oud te zijn op de datum van de bestelling in overeenstemming met de wet op de verkoop van alcoholische dranken. Deze producten zijn exclusief voorbehouden voor een meerderjarig en bevoegd publiek. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Vergeet niet om verantwoord te drinken.

Het feit dat de verkoper een van de elementen van deze algemene voorwaarden in een bepaald geval niet toepast, betekent geenszins dat de verkoper de overige bepalingen niet wenst toe te passen en de verkoper kan te allen tijde zijn rechten doen gelden.

Artikel 2: Bestellingen

Bestellingen worden bevestigd na de volledige betaling van de totale prijs van de bestelling door de koper. Deze betaling kan worden uitgevoerd met een creditcard, bankkaart of bankoverschrijving. Deze bevestiging gebeurt via een bevestigingsmail.

Als specifieke wijnen niet voorradig zijn, zal de verkoper een nieuwe vintage (millésime) voorstellen. De koper kan hiermee instemmen of de bestelling annuleren. In het geval van uitputting van de voorraad wijn waarop de bestelling betrekking had, zal de verkoper contact opnemen met de koper om deze te informeren over de doorlooptijd of alternatieven te suggereren.

Mondelinge bestellingen zoals via de telefoon zullen worden aanvaard als de klant de verantwoordelijkheid op zich neemt en de verkoper zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet-naleving van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling die hem twijfelachtig of niet-conform lijkt te annuleren. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een koper die betrokken is bij een geschil te annuleren.

De voorstellingen van producten zoals foto’s van flessen of etiketten of andere afbeeldingen met betrekking tot de producten zijn enkel indicatief en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn. Een verschil in de kleur van de inhoud of de fles kan het gevolg zijn van de datum of de kwaliteit van de foto of van een aanpassing van het label.

Artikel 3: Betaling en prijzen

De prijzen van de producten zijn in euro (€). Deze prijzen zijn onder voorbehoud van fouten in typografie en weergave.

Afhankelijk van de plaats van levering, kunnen deze prijzen verschillen aangezien er rekening moet worden gehouden met de leveringskosten en andere administratieve lasten.

De prijs vermeld op het product is de prijs per fles. De op de producten vermelde prijzen zijn exclusief levering en transport. Leverings- en transportkosten worden berekend op basis van het land van bestemming.

Afgezien van de prijs van de reeds geplaatste en gevalideerde bestellingen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de prijzen en verzendingskosten op elk moment te wijzigen.

De verkoper zal de koper de prijzen aanrekenen die gelden op het moment van de registratie van de bestelling.

Artikel 4: Levering

De bestelling wordt verzonden naar het leveringsadres vermeld door de koper. De site www.chateaudemajouliere.fr biedt leveringen aan in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Engeland. De leveringskosten vermeld op de site zijn slechts bindend voor de verkoper met betrekking tot levering in die landen.

De verzendingsinformatie moet juist en volledig zijn om een adequate levering van de bestelling mogelijk te maken. De koper is verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt aan de verkoper: in geval van een fout bij het verstrekken van de nodige gegevens door de koper, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor het falen van de levering van de bestelling.

De wijnen worden geleverd in kartonnen dozen. De wijnen worden geleverd in dozen van zes (6) flessen. Tenzij anders aangegeven, worden deze wijnen vervoerd op kosten van de koper. Bestellingen kunnen in verschillende keren worden geleverd.

De leveringen die op verzoek van de klant worden verricht op onbeheerde of onbeveiligde plaatsen (tuin, garages …), alsook bij de buren of andere bekenden vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

Elke levering in een ander land van de Europese Unie is beperkt tot een maximaal volume. Deze beperking is negentig (90) liter of honderd twintig (120) flessen van vijfenzeventig centiliter (75 cl) voor niet-mousserende wijnen.

Voor sommige producten gelden minimale of maximale te bestellen hoeveelheden.

Levertijden worden slechts ter informatie meegedeeld en in die zin kan een vertraging nooit leiden tot een annulering van de bestelling of schadevergoeding, tenzij bij schriftelijk besluit van de verkoper en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Alle omstandigheden zoals stakingen, natuurrampen, van welke aard ook, overstroming, brand, vorst, oorlog, diefstal, oproer, het niet in acht nemen van de leveringsvoorwaarden door onze leveranciers, leveringen of verpakkingen die beschadigd worden door onze leveranciers of toevalligheden verlenen de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en kunnen er niet toe leiden dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor vertragingen of niet-uitvoering van de levering van de bestelling. In dit geval kan van de verkoper geen enkele vergoeding of schadeloosstelling geëist worden.

Goederen worden altijd vervoerd op eigen risico van de ontvanger, zelfs als het vervoer wordt uitgevoerd door de verkoper en zijn leveranciers. Het is aan de koper om de inhoud van de bestelling te controleren op het moment van ontvangst, en, indien van toepassing, een voorbehoud te maken bij de bestelbon afgeleverd door de vervoerder, door onmiddellijk contact op te nemen met de transportdienst en de verkoper per aangetekende brief op de hoogte te brengen binnen eenentwintig (21) dagen na ontvangst van de bestelling. De ondertekening van de bestelbon is gelijk aan de aanvaarding van de goederen in hun huidige staat, zonder verdere discussie.

Artikel 5: Klachten

Claims voor onjuiste of gebrekkige levering van de bestelling worden op de maatschappelijke zetel van de verkoper per aangetekende zending bekendgemaakt binnen acht dagen na factuurdatum.

In het geval van zichtbare schade (zoals glasbreuk, ontbrekende producten …) dient de koper onmiddellijk zijn weigering tot levering te uiten, zonder welke een klacht van deze aard niet zal worden geaccepteerd. Als zodanig, is de koper verplicht om de verkoper op de hoogte te brengen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6: Geschillen

Elke vorm van geschillen tussen de verkoper en de koper, om welke reden dan ook, wordt voorgelegd aan de rechter bevoegd voor het rechtsgebied waartoe CHATEAU DE MAJOULIERE behoort. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats of het hoofdkantoor van de koper.

Artikel 7: Eigendom

Goederen die geleverd worden door de verkoper blijven eigendom van voornoemde tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag voor deze goederen door de koper, zelfs indien deze goederen worden veranderd of worden opgenomen en de koper blijft gebonden tot de volledige betaling van deze goederen.

In geval van inbeslagneming of een interventie van derden op goederen die worden verkocht, is de koper verplicht om de verkoper onmiddellijk per aangetekende brief hiervan in kennis te stellen.

Wissels of andere verhandelbare documenten houden geen betaling in. Indien een of meerdere rekeningen niet of te laat worden betaald, en ook in geval van faillissement of enige andere erkende vorm van onvermogen, behoudt de verkoper zich het recht voor om deze en alle lopende bestellingen te weigeren totdat de rekeningen volledig betaald zijn, zonder dat de verkoper gebonden is tot enige schadevergoeding.
Laattijdige betalingen leiden tot een verhoging van vijtien procent (15%) van de verschuldigde bedragen met een minimum van twintig euros (€ 20) schadevergoeding zonder dat een bijzondere rechtvaardiging nodig is.

De verkoper is de auteur en eigenaar van de gegevensbanken waaruit de website bestaat. Alle informatie, afbeeldingen, foto’s, video’s, tekeningen, teksten, informatie-inhoud, logo’s, iconen en andere gegevens zijn beschermd door het auteursrecht als werk van de geest. Volledige of gedeeltelijke reproducties, zelfs vertaald in andere talen, zijn verboden en wie op ongeoorloofde wijze gebruikmaakt van deze gegevens stelt zich bloot aan vervolging.